Zásady ochrany osobných údajov

Informácie k spracúvaniu osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

v zmysle § 13 ods. 1 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)   a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je BEGBIE s.r.o., so sídlom Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, SR, IČO: 36 638 676 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prihlásením sa prostredníctvom Kontaktného formulára, dobrovoľne súhlasíte so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľom. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané výlučne za účelom vybavenia Vášho podnetu. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné a tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.  Práva dotknutej osoby podľa čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov sú uvedené nižšie v tomto dokumente, v časti Informácie k spracúvaniu osobných údajov. Dotknutá osoba bola oboznámená so všetkými informáciami podľa čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov a zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne. Upozornenie: V prípade odmietnutia udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov, je možné že dôjde k obmedzeniu schopnosti prevádzkovateľa poskytnúť službu.

 

Informácie k spracúvaniu osobných údajov  

v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)   a  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je BEGBIE, s.r.o ., so sídlom Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, SR, IČO: 36 638 676 (ďalej len „prevádzkovateľ“). 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vášho podnetu v kontaktnom formulári na právnom základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov a čl. 7 GDPR.

Osobné údaje budú spracúvané formou vedenia v evidencii adresátov elektronickej pošty a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa elektronickej pošty. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje  

po dobu 1 mesiaca od späťvzatia súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. 

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jej osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnemu sprostredkovateľovi  a ani príjemcovi. Osobné údaje nebudú ďalej poskytnuté ani sprístupnené tretím stranám, iba ak na základe osobitných predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodnutie vrátane profilovania.

Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: office@begbie.sk .

Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva v zmysle § 19 zákona o ochrane osobných a/alebo čl. 13 GDPR:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
 • právo na opravu a doplnenie osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak
 1. a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo vedieť o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov a/alebo právo podať sťažnosť v zmysle čl. 13 ods. 2 písm. d) GDPR.